เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

ค้นคว้า ความรู้

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำวัน


ในยุคนี้คงจะไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะทุกคนล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การตื่นนอนจนถึงการเข้านอน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ชีวิตประจำวันมีแต่ความเร่งรีบต้องแข่งขันกับเวลา การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแล้วยังช่วยย่นระยะเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้สั้นลง
 

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557


การศึกษาปฐมวัย
นางสาวอรวรรณ ขิวรัมย์
คบ.1 รหัส 574186018
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวจุฑามาศ  มณีวงษ์
คบ.1 รหัส 574186037


การศึกษาปฐมวัย
นางสาวขวัญเรือน  ระกัม
คบ.1 รหัส 574186056
การศึกษาปฐมวัย
นางสาวกฤษติยา  พ่วงกุล
คบ.1 รหัส 574186043
การศึกษาปฐมวัย
นางสาววรรณฉวี  ฉวีวรรณ
คบ.1 รหัส 574186042